Všeobecné zmluvné podmienky

Všeobecné zmluvné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou Ubytovacieho poriadku a zmluvy medzi prevádzkovateľom a zákazníkom

Zmluvné strany
 • Prevádzkovateľ: Rastislav Michalík – RaMi , 023 01 Oščadnica, Oščadnica 1774, IČO: 43371710
 • Zákazník: fyzická, alebo právnická osoba, ktorá využíva služby Prevádzkovateľa
Zmluvný vzťah, osobné údaje
 • Vzniká dohodou medzi Prevádzkovateľom a Zákazníkom o využití služieb poskytovaných Prevádzkovateľom
 • Prevádzkovateľ sa následne zaväzuje poskytnúť služby v dohodnutom rozsahu, riadne a za dohodnuté ceny.
 • Zákazník sa zaväzuje za poskytnuté služby zaplatiť dohodnutú zmluvnú cenu, dodržiavať tieto Všeobecné zmluvné podmienky a Ubytovací poriadok.
 • Uhradením zálohy za dohodnuté služby, Zákazník prejavuje svoj súhlas s týmito Všeobecnými zmluvnými podmienkami a Ubytovacím poriadkom.
 • V prípade porušenia Všeobecných zmluvných podmienok alebo Ubytovacieho poriadku Zákazníkom je Prevádzkovateľ oprávnený Zákazníkovi odoprieť ďalšie služby, zároveň Zákazník stráca nárok na vrátenie zálohovej platby a je povinný uhradiť sumu za poskytnuté služby (po odrátaní zálohovej platby).
 • Zákazník svojim podpisom vyslovuje súhlas so spracovaním jeho osobných údajov poskytnutých Prevádzkovateľovi, a to v súlade so zákonom č. 52/1998 Z.z. o ochrane osobných údajov v jeho aktuálnom znení.
Zmluvné ceny, rezervácia služieb a platobné podmienky
 • Ceny za poskytované služby sú zmluvné, navrhnuté v cenníku Prevádzkovateľa.
 • Detské zľavy sa poskytujú podľa cenníka pre deti do 12 rokov.
 • Ceny sú uvedené s DPH.
 • Pri dohode medzi Prevádzkovateľom a Zákazníkom o využití služieb je Zákazník povinný uhradiť zálohu vo výške 50% z celkovej ceny dohodnutých služieb.
 • Doplatok je Zákazník povinný uhradiť najneskôr v deň ukončenia pobytu alebo využívania služieb, pokiaľ sa s Prevádzkovateľom písomne nedohodol inak.
 • V prípade neuhradenia zálohovej platby v dohodnutom termíne je Prevádzkovateľ oprávnený rezerváciu zrušiť a od zmluvy odstúpiť.
 • Pri poskytnutí ubytovania má Zákazník možnosť využiť ponúkané služby penziónu, vrátane donáškovej služby na izby, aj formou pripísania úhrady za tieto služby na účet izby do výšky 17,- EUR. Zákazník sa zaväzuje za tieto ním využité služby zaplatiť sumu zodpovedajúcu poskytnutým službám alebo tovaru. Pokiaľ Zákazník žiada uvedené štandardné služby zablokovať, môže tak urobiť pri objednávke ubytovania, priamo na recepcii alebo pomocou izbového telefónu.
Práva a povinnosti zákazníka
 • Zákazník má právo na riadne poskytnutie služieb ním objednaných v dohodnutom rozsahu.
 • Zákazník má právo na zrušenie využívania služieb kedykoľvek odstúpením od zmluvy.
 • Zákazník je povinný pre osoby mladšie ako 18 rokov zabezpečiť sprievod alebo dohľad počas využívania služieb.
 • Cudzí štátny príslušník je povinný vyplniť na recepcii tlačivo o hlásení pobytu.
 • Zákazník je povinný nekonať tak, aby ohrozil zdravie a majetok ostatných Zákazníkov alebo Prevádzkovateľa a aby ich inak neobmedzoval.
 • Zákazník nesmie fajčiť na izbe. V prípade porušenia sa zaväzuje uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 34,- EUR.
 • Zákazník je povinný uhradiť prípadnú škodu ním spôsobenú.
Zrušenie zmluvy, odstúpenie
 • Zákazník je oprávnený kedykoľvek od dohody o poskytovaní služieb odstúpiť. Odstúpenie nastane dňom doručenia alebo oznámenia o odstúpení. Zákazník je v tomto prípade povinný uhradiť Prevádzkovateľovi storno poplatok, ktorý bude uhradený pri odstúpení, alebo odpočítaný od uhradenej zálohy.
 • Výška odstupného
 • V prípade že Zákazník počas pobytu zruší časť pobytu, alebo nevyčerpá objednané služby, nemá nárok na finančnú náhradu za nevyčerpané služby.
 • Prevádzkovateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy pokiaľ Zákazník poruší Všeobecné zmluvné podmienky alebo Ubytovací poriadok. V takomto prípade nemá Zákazník nárok na finančnú náhradu za nevyčerpané služby.
Výška odstupného
Viac ako 30 dní pred zahájením pobytu 10% z ceny zálohy
29-20 dní pred zahájením pobytu 30% z ceny zálohy
19-10 dní pred zahájením pobytu 60% z ceny zálohy
9-2 dni pred zahájením pobytu 80% z ceny zálohy
V deň zahájenia pobytu 90% z ceny zálohy

V Oščadnici, dňa 2.1.2006